ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

อาคาร 7 หมู่ 3 ถนน แจ้งวัฒนะ เขต หลักสี่ แขวง ทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ 10210