๒๒ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๘๐๐ พลตรี โชคชัย พลสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร และครอบครัว ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณบ่อน้ำตรวจการณ์ Bikelane