๙ พ.ย.๖๑ พลตรี โชคชัย พลสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม พร้อมด้วย รอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร และ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง .ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ตรวจเยี่ยมบ้านพักกำลังพล เพื่อรับทราบปัญหา พร้อมมอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้ข้าราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ณ พื้นที่ทุ่งสีกัน ๓