๕ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๘๐๐ พลตรี โชคชัย พลสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร พร้อมด้วย รอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร และ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง .ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร กรุณาพบปะกำลังพล เพื่อชี้แจงถ่ายทอดนโยบายที่สำคัญของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ณ อาคาร ๗ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร