เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๖๔ พล.ต.หญิง รัชนีพร  ผดุงผล ผอ.ศทส.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ของข้าราชการ ศทส.สส.ทหาร ณ ลานรวมพล ชั้น ๖ ศทส.สส.ทหาร