เมื่อวันที่ ๖ ส.ค.๖๔ เวลา​ ๐๙๐๙ พล.ต.หญิง​ รัชนี​พร​ ผดุง​ผล​ ผอ.ศทส.สส.ทหาร ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศให้ข้าราชการนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย ณ ศทส.สส.ทหาร