เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๖๔ พล.ต.หญิง รัชนีพร ผดุงผล ผอ.ศทส.สส.ทหาร และ น.อ. ดิเรก อารีรัตน์ รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (วิชาการ) ได้ทาการตรวจการปฏิบัติจัดกาลังควบคุมพื้นที่แคมป์คนงานพื้นที่ก่อสร้าง และการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายของประชาชนพื้นที่เขตประเวศ โดย ศทส.สส.ทหาร จัดกาลังพล ๑ จุด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย