เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) ซักซ้อมการนำเสนอระบบ COP  ให้กับ พ.อ.ชัยพร เดชเจริญ รอง ผอ.สปก.ยก.ทหาร เพื่อเตรียมการนำเสนอระบบ COP ให้กับ เสธ.ทหาร