เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๔๐๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) สนับสนุนการลงทะเบียนด้วย QR - Codeและติดตั้งแอปพลิเคชัน My RTARF การประชุมประชุมแถลงนโยบายของ ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม บก.ทท. อาคาร บก.ทท. ชั้น ๔