เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๘๐๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) สนับสนุนงานติดตั้งแอปพลิเคชัน My RTARF ให้กับ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท. ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล ณ หน้าห้องนเรศวร บก.ทท.