เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) นำเสนอการใช้งานระบบ

E-Document ให้ สบ.ทหาร โดยมี จก.สบ.ทหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สบ.ทหาร