เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๔ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) สนับสนุนการประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐ ผ่านระบบ RTARF Meeting ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ โดยมี
ผบ.ทสส./ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เป็นประธานการประชุมฯ