เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๖๔ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) สนับสนุนการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๑ (มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.) ผ่านระบบ RTARF Meeting ณ ห้องประชุมในพื้นที่ บก.ทท. จำนวน ๕ ห้องประชุม ประกอบด้วย

  • ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔
  • ห้องประชุม สลก.บก.ทท. ชั้น ๑
  • ห้องประชุม กพ.ทหาร ชั้น ๒
  • ห้องประชุม กบ.ทหาร ชั้น ๔
  • ห้องประชุม ยก.ทหาร ชั้น ๕