เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๖๔ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) สนับสนุนเจ้าหน้าที่จัดเตรียมจอภาพแสดง QR Code สำหรับลงทะเบียนการประชุม กรม สธร.บก.ทท. ครั้งที่ ๑๒/๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท.