structure

ภารกิจ
                มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการประสานงานกำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์          
เป็นศูนย์กลางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการบังคับบัญชา การควบคุมการสื่อสารและการข่าวกรองของกองทัพไทย มีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมการสื่อสารทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ