act title

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) เลขาการประชุมฯ ชี้แจงสรุปการดำเนินการและความคืบหน้าการติดตามระเบียบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษให้กับ คณะทำงานติดตามและกำกับดู...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๐๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) ดำเนินการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บก.ทท. (E-Document) ให้กำลังพล สส.ทหาร จำนวน ๕๐ นาย ในระดับ ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่รับ - ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ น.อ. เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น. รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร และ พ.อ. เอนก สกุลรัตน์ ผอ.กพร.ศทส.สส.ทหาร ได้นำคณะ จนท.กบส.ศทส.ฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสารสนเทศตามวิถีไอที...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙๓๐ น.อ. เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น. รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร และ พ.อ. เอนก สกุลรัตน์ ผอ.กพร.ศทส.สส.ทหาร ได้นำคณะ จนท.กบส.ศทส.ฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสารสนเทศวิถีไอที บ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ ศทส.สส.ทหาร นำโดย น.อ. เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น. รอง ผอ ศทส.สส.ทหาร และคณะ แนะนำประชาสัมพันธ์ Road Show วิถีไอที บก.ทท. (My RTARF) ให้ สน.เสธ.ทหาร ณ ห้องประชุม สลก.ฯ โดยม...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓๓๐ ศทส.สส.ทหาร นำโดย น.อ. เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น. รอง ผอ ศทส.สส.ทหาร และคณะแนะนำประชาสัมพันธ์ Road Show วิถีไอที บก.ทท. (My RTARF) ให้ สน.รอง เสธ.ทหาร (ทอ.) ณ ห้องประชุม ส...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๖๔ พล.ต.หญิง รัชนีพร  ผดุงผล ผอ.ศทส.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ของข้าราชการ ศทส.สส.ทหาร ณ ลานรวมพล ชั้น ๖ ศทส.สส.ทหาร

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๔ เวลา ๐๙๔๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) ประชุมติดตามความคืบหน้าระบบงานงบประมาณด้านกำลังพล ณ ห้องประชุม กบส.ศทส.ฯ (กพร.ศทส.ฯ) โดยมี ผอ.ศทส.สส.ทหาร เป็นประธาน

อ่านต่อ

เมื่อวันจันทร์ที่​ ๑๓​ ก.ย.๖๔ ศทส.สส.ทหาร​ จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศทส.สส.ทหาร​ ครบรอบปีที่​ ๓๑ ได้มีพิธีถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีสงฆ์ ณ วัดผาสุกมณีจักร แ...

อ่านต่อ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ก.ย.๖๔ พล.ต.หญิง​ รัชนี​พร​  ผดุงผล ผอ.ศทส.สส.ทหาร รับรายงานตัวนายทหารประ​ทวน​จำนวน​ ๑ นาย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๔ พล.ต.หญิง​ รัชนี​พร​ ผดุงผล ผอ.ศทส.สส.ทหาร รับรายงานตัวพนักงานราชการ ณ ศทส.สส.ทหาร

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๔ ผอ.ศทส.สส.ทหาร ได้รับมอบของเยี่ยมกำลังพล สส.ทหารที่ติดเชื้อโควิด จากสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

อ่านต่อ

act title2

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๒๐๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) ประชุมนำเสนอระบบงานเครื่องราชฯ ที่พัฒนาโดย ร.ท. พิเชฐฎ์ฯ ให้ กับทาง จนท. สบ.ทหาร  พร้อมทั้งกำหนด user ให้ สบ.ทหาร ทดลองใช้...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๕  เวลา ๐๘๓๐ – ๑๔๐๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรอบรมการใช้งานระบบจ่ายตรงพลทหารฯ  ให้กับ นขต. บก.ทท. ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๗ - ๑๑ ก.พ.๖๕ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) จัดกำลังพลไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ จว.อ.ย., จว.พ.ล. และ จว.ต.ก. ตามแผนการบูรณาการตรวจเยี่ยมหน่วยในส่วนภูมิภาค (นขต.บก.ทท., เหล่าทัพในส่วนภูม...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่วันที่ ๗ ก.พ.๖๕  กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) สนับสนุนการซักซ้อมการบรรยายให้กับ น.อ. เกียรติพงศ์  ศรีโสภา ร.น. รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร ณ อาคาร ๑๕ บก.ทท.

อ่านต่อ

เมื๋อวันที่ ๗ ก.พ.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (โดยมี พ.อ.วัชรินทร์  แก่นทอง, ร.ท. นพพร จันทร์หอม ร.น. และ ร.ท.สุวิจักขณ์  ภาคภูมิ ) ได้เข้าประชุมการตรวจรับโครงการงานจัดซื้อพร้อมติดตั...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๕ - ๑ ก.พ.๖๕ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) เข้ารับการอบรมการติดตั้งและใช้งานระบบ Cloudera โดย บริษัท มโหฬาร ณ ห้องประชุม กพน.ศทส.ฯ (กคบ.ศทส.ฯ)

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) เข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ การใช้งานระบบ E-Document ร่วมกับ สบ.ทหาร โดยมี พ.อ.อนุพงษ์ โปร่งจิตต์ ผอ.กสบ.สบ.ทหาร เป็นประธาน...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) ดำเนินการประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสารสนเทศตามวิถีไอที บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับ ยบ.ทหาร ณ อาคารอเนกประสงค์ ยบ.ทหาร โดยม...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.65 เวลา ๑๓๐๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) โดย พ.ต.นิติพัฒน์ ศรีวงศ์ ตำแหน่ง นายทหารควบคุมข้อมูล กพร.ศทส.สส.ทหาร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการใช้งาน ให้กับ สปช.ทหา...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.65 เวลา ๑๓๐๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) โดย พ.ต.นิติพัฒน์ ศรีวงศ์ ตำแหน่ง นายทหารควบคุมข้อมูล กพร.ศทส.สส.ทหาร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการใช้งาน ให้กับ สปช.ทหา...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) บรรยายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ให้กับ ศซบ.ทหาร ณ ห้องประชุม ศซบ.ทหาร ชั้น ๒ อาคาร ๗ บก.ทท.

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๔-๕ ม.ค.๖๕ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) โดย แผนกปรับปรุงระบบงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยวิทยากรอบรมระบบงานทำเนียบฯและประวัติ และระบบงานแผนบรรจุกำลังพล ให้กับ กพ.ทหาร ณ ห้องอบรม ชั้น ๒ ศซ...

อ่านต่อ

act pr